Hỗ trợ trực tuyến

 • Tuyển sinh:           (028) 3.855.8016
 • Quản lý học sinh: (028) 3.957.4922
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tư vấn đào tạo
ĐT: 076 667 2620
Tư vấn đào tạo lái xe
ĐT: (028) 3853 4476
   

     CƠ HỘI VIỆC LÀM

Tim kiếm khóa học

Liên kết

 

 

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

Các khóa học sơ cấp nghề

Khóa học Cơ điện tử

Thống kê Truy cập

8338643
Hôm nay
Hôm qua
Tổng cộng
1153
1545
8338643

Đang có 22 khách và không thành viên đang online

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.13 (4 Votes)

 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
HÙNG VƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quận 5, ngày      tháng     năm 2015      

QUY ĐỊNH

Kiểm tra và công nhận tốt nghiệp

trong đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

( Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-KTCNHV

ngày      /         /2015 của Hiệu trưởng trường TCN KTCN Hùng Vương

------------------

Chương 1

 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Quy định này quy định việc tổ chức kiểm tra trong quá trình học nghề và công nhận tốt nghiệp trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên đối với người học nghề lái xe cơ giới đường bộ.
 2. Quy định này áp dụng tại Trung tâm đào tạo lái xe Hùng Vương thuộc trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương.

Điều 2. Kiểm tra trong đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

 1. Kiểm tra là yêu cầu bắt buộc với tất cả học viên học nghề nhằm đánh giá kiến thức, năng lực thực hành nghề của học viên và để được công nhận   trình độ đào tạo.
 2. Kiểm tra trong dạy nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên, gồm:
  1. Kiểm tra thường xuyên.
  2. Kiểm tra định kỳ.
  3. Kiểm tra kết thúc khóa học.
 3. Đánh giá và lưu kết quả kiểm tra:
  1. Kết quả kiểm tra được đánh giá theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10) và được phân định:
 • Loại đạt: từ điểm 5 đến 10.
 • Loại không đạt: điểm dưới 5.
 1. Điểm đánh giá bài kiểm tra được tính tròn đến 1 chữ số thập phân.
 2. Bài kiểm tra kết thúc môn học phải được hai thành viên ban chấm thi đánh giá và thống nhất điểm. Nếu hai thành viên không thống nhất phải báo Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe xem xét quyết định.
 3. Người học nghề có quyền yêu cầu phúc khảo về điểm kiểm tra của mình. Thời gian yêu cầu phúc khảo là 07 ngày ngay sau khi Trung tâm đào tạo lái xe công bố công khai kết quả kiểm tra kết thúc môn học.
 4. Kết quả kiểm tra được lưu trong hồ sơ giáo vụ, phần mềm quản lý tin học.

Điều 3. Yêu cầu nội dung đề kiểm tra

 1. Nội dung kiểm tra phải nằm trong chương trình đào tạo, đáp ứng được yêu cầu đánh giá, phân loại trình độ kiến thức, kỹ năng nghề của học viên trong quá trình học tập.
 2. Thời gian ôn tập được thực hiện theo kế hoạch được quy định trong     chương trình đào tạo.
 3. Kiểm tra định kỳ được giáo viên thực hiện theo kế hoạch được quy định trong chương trình đào tạo.
 4. Kiểm tra kết thúc khóa học được Trung tâm đào tạo lái xe tổ chức vào cuối khóa học, được thông báo cho học viên biết bắt đầu tổ chức lớp học.
 5. Hình thức kiểm tra kết thúc khóa học: được thực hiện theo các hình thức sau:
 • Viết (Tự luận / trắc nghiệm): 60 – 120’.
 • Thực hành: 120’ – 360’.

Điều 4. Quản lý kiểm tra và công nhận tốt nghiệp đối với học viên trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên nghề lái xe cơ giới đường bộ được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng kiểm tra kết thúc khóa học do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập.

 1. Thành phần hội đồng kiểm tra:

-         Chủ tịch:              Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng.

-         Phó Chủ tịch:       Phó Hiệu trưởng/ Giám đốc TTĐT lái xe.

-         Ủy viên thư ký:    Giám đốc TTĐT lái xe/ Giáo vụ TT.

-         Ủy viên:               Phòng Đảm bảo chất lượng.

 1. Nhiệm vụ của hội đồng kiểm tra:
  1. Tổ chức, lãnh đạo các kỳ kiểm tra kết thúc khoá học theo đúng quy định này;
  2. Trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập các ban giúp việc cho Hội đồng kiểm tra kết thúc khoá học, gồm:

+       Ban đề thi;

+       Ban coi thi;

+       Ban chấm thi;

 1. Xét và thông qua danh sách học viên dự kiểm tra;
 2. Xử lý các trường hợp vi phạm nội quy kiểm tra và công nhận tốt nghiệp;
 3. Xét kết quả kiểm tra kết thúc khoá học và giải quyết đơn khiếu nại của người học nghề về điểm kiểm tra kết thúc khoá học. Lập danh sách người học nghề được công nhận tốt nghiệp trình Hiệu trưởng xem xét, ra quyết định công nhận tốt nghiệp.

Điều 5. Hồ sơ kiểm tra kết thúc khóa học và dạy nghề thường xuyên gồm:

 1. Danh sách học viên dự thi.
 2. Đề thi do hội đồng kiểm tra chọn trong bộ đề thi kèm đáp án.
 3. Kết quả kiểm tra kết thúc khóa học và hoàn thành khóa học phải nộp về Trung tâm đào tạo lái xe chậm nhất 3 ngày sau ngày kiểm tra.

Chương 2

 TỔ CHỨC KIỂM TRA

Điều 6.  Tổ chức kiểm tra

 1. Đề kiểm tra định kỳ: giáo viên môn học soạn đề và trực tiếp chấm điểm.
 2. Đề kiểm tra kết thúc khóa học: do Trung tâm đào tạo lái xe tổ chức biên soạn, và Ban Giám hiệu phê duyệt.
 3. Việc chấm bài kiểm tra kết thúc khóa học do 2 giáo viên được Giám đốc trung tâm phân công.
 4. Bài thi của học viên phải có chữ ký của cán bộ coi thi.

Điều 7. Điều kiện dự kiểm tra kết thúc môn học

 1. Người học nghề được dự kiểm tra kết thúc môn học khi có đầy đủ các điều kiện sau:
  1. Tham dự ít nhất 80% thời gian qui định của học lý thuyết trong chương trình môn học.
  2. Tham gia đầy đủ thời gian thực hành được qui định trong chương trình đào tạo.
 2. Người học nghề không đủ điều kiện dự kiểm tra kết thúc môn học được giải quyết như sau:
  1. Đối với người học nghề có số thời gian nghỉ học lý thuyết dưới 30% thời gian của môn học phải tham gia học bổ sung khối lượng học tập còn thiếu.
  2. Đối với người học nghề có thời gian không tham gia rèn luyện kỹ năng thực hành dưới 15% thời gian của môn học phải tham gia rèn luyện kỹ năng thực hành bổ sung đầy đủ các bài tập rèn luyện kỹ năng thực hành của môn học đó.
  3. Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe bố trí giáo viên phụ đạo, kiểm tra bổ sung để người học nghề đáp ứng được các yêu cầu trên.
 3. Học viên kiểm tra không đạt yêu cầu được kiểm tra lại vào lần kiểm tra tiếp theo sau khi đã được giáo viên Trung tâm phụ đạo.

-         Thời gian phụ đạo:

 • Kiểm tra hết lớp/ học phần: không quá 7 ngày.
 • Kiểm tra kết thúc khóa học: không quá 26 ngày.
 1. Đóng học phí đầy đủ theo quy định.

Điều 8. Công nhận tốt nghiệp cho học viên trình độ sơ cấp, dạy nghề thường xuyên

 1. Học viên được công nhận kết thúc khóa học hoặc hoàn thành khóa học khi có điểm tổng kết môn học hoặc khóa học đạt từ  5,0 trở lên.
 2. Riêng môn Pháp luật Giao thông đường bộ của người học nghề trình độ sơ cấp được phải đạt từ 26 điểm trở lên đối với hạng B2 và 28 điểm trở lên đối với hạng D ( đề thi 30 điểm tối đa). Phần Thực hành lái xe trong hình phải đạt từ 80 điểm trở lên. Phần Thực hành lái xe trên đường đạt từ 15 điểm trở lên.

Điều 9. Cấp phát chứng chỉ sơ cấp nghề, chứng nhận hoàn thành khóa học

 1. Trình độ sơ cấp nghề:
  1. Học viên có kết quả kiểm tra kết thúc khóa học đạt 5,0 điểm trở lên được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề theo mẫu qui định của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội sau khi nộp ảnh và lệ phí.
  2. Học viên kiểm tra kết thúc khóa học không đạt yêu cầu hoặc đã học xong chương trình nhưng không dự kiểm tra được phép đề nghị Trung tâm cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.
 2. Dạy nghề thường xuyên: học viên các lớp không thuộc trình độ sơ cấp nghề được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học theo mẫu quy định của Sở Lao động – Thương binh – Xã hội sau khi nộp ảnh và lệ phí.
 3. Thời gian cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, chứng chỉ hoàn thành khóa học: 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả kiểm tra.
 4. Việc cấp phát chứng chỉ sơ cấp nghề, chứng nhận hoàn thành khóa học do Phòng Đào tạo đảm trách có sự phối hợp với phòng Tổ chức hành chính trong việc theo dõi phôi chứng chỉ.
 5. Quản lý, lưu trữ hồ sơ tốt nghiệp bao gồm:
  1. Quyết định công nhận tốt nghiệp, biên bản hội đồng kiểm tra kết thúc khoá học nghề lái xe.
  2. Danh sách học viên được công nhận tốt nghiệp bao gồm đầy đủ các điểm kiểm tra kết thúc môn học.
  3. Bài thi lý thuyết, biên bản chấm thi phần thực hành theo biểu mẫu quy định.
  4. Phần mềm lưu trữ bài thi Pháp luật Giao thông đường bộ.

Chương 3

KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 10. Kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm tra kết thúc khoá học

Phòng Đảm bảo chất lượng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các hoạt động kiểm tra và công nhận tốt nghiệp cho người học nghề trình độ Sơ cấp và Dạy nghề thường xuyên theo đúng quy định này.

Điều 11. Xử lý vi phạm đối với người học nghề và giáo viên

1. Trong quá trình kiểm tra và công nhận tốt nghiệp nếu người học nghề vi phạm quy định này tuỳ theo mức độ hành vi sẽ bị xử lý theo một trong các hình thức sau:

-         Khiển trách, cho tiếp tục kiểm tra nhưng trừ 25% điểm bài kiểm tra.

-         Cảnh cáo, cho tiếp tục kiểm tra nhưng trừ 50% điểm bài kiểm tra.

-         Đình chỉ kiểm tra và cho điểm “0” cho bài kiểm tra.

-         Đình chỉ buộc thôi học hoặc không công nhận  tốt nghiệp.

2. Cán bộ, giáo viên vi phạm quy định này tuỳ mức độ hành vi sai phạm sẽ bị xử lý theo các hình thức kỷ luật của nhà trường hoặc nghiêm trọng hơn bị truy tố trước pháp luật.

3. Các trường hợp vi phạm đề phải lập biên bản và báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 Điều 12. Xử lý khiếu nại, tố cáo trong kiểm tra kết thúc khoá học

Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe có trách nhiệm trả lời các khiếu nại, tố cáo về việc kiểm tra trong quá trình học tập, kiểm tra kết thúc khoá học trong thời hạn theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                     Phạm Quang Trang Thủy